Ustaw jako stronę startową

Witam serdecznie :)

Etyka.Notatki.

Tradycje Etyki Prawniczej

Najszersze i najbardziej oddziaływujące (tradycje najbardziej żywotne)

I. Etyka francuskich adwokatów /FRA/ - niezależność + cnota
II. Etyka amerykańska adwokatów /USA/ - lojalność + obowiązek
III. Etyka niemieckich adwokatów /GER/ - role społeczne + posłuszeństwo

I. Najstarszy model /FRA/, okolice XVII wieku (szczyt rozwoju), charakterystyczne otoczenie, ramy absolutyzmu, rzeczywistość sprzed Wielkiej Kodyfikacji
Całkowita niezależność – od państwa /FRA/ (zakaz pracy na stanowiskach państwowych podczas wykonywania zawodu), sędziowie oraz prokuratorzy postrzegani inaczej, jako tak zwani „urzędnicy państwowi”.
Całkowita niezależność – od własnych klientów /FRA/, sam sobie wybiera klienta (zwyciężyć ma sprawa, sprawiedliwość), powinien brać pod uwagę moralną ocenę sprawy (a nie spodziewane honorarium czy procent szans na wygraną).
Adwokat – „pierwszy sędzia klienta”
Nie jest związany żadnymi poleceniami klienta
Tajemnica Zawodowa – powinien zachować wszelkie tajemnice, których (o których) dowiedział się podczas prowadzenia sprawy
Jeśli adwokat dowiedział się czegoś od innego adwokata nie mówi tego swojemu klientowi
Niezależność Adwokacka – indywidualna praktyka, cnoty prawnicze: godność, sumienność, uczciwość, honor, lojalność, delikatność, powściągliwość, uprzejmość, bezinteresowność, takt
Adwokaci jako elita elit

II. Stany Zjednoczone /USA/
Zupełnie inna rzeczywistość
Szybki rozwój gospodarki kapitalistycznej + specyficzny system prawny
Środowisko o wiele bardziej zintegrowane niż te we Francji
Jedna wielka grupa „lawyers” – doradzanie, prowadzenie spraw, szeroka reprezentatywność, jeden samorząd zawodowy
Brak ostrego przeciwstawienia między służbą publiczną a adwokatami
Lojalność wobec klientów
Wojna secesyjna – prawnicy zaangażowali się w rozwój gospodarczy państwa (reprezentowanie wielkich podmiotów gospodarczych), kosztem dużych ofiar społecznych, nierówności

Koncentracja na lojalność wobec klienta, wykluczanie dominacji prawnika nad klientem, klient decyduje
Model reprezentacji „wynajętej spluwy” („Hired Gun”), reprezentacja w sposób gorliwy, „nad reprezentacja klientów”
Ruch na rzecz regulacji, ograniczenie zakazu lojalności, wyznaczenie jak najbardziej ścisłych obowiązków i reguł (1983 – amerykański kodeks etyki zawodowej ponad 120 stron, kilkukrotnie nowelizowany, polski kodeks około 70 paragrafów).
1887 – Alabama
Johns
1908 – pierwszy kodeks
„ruchomość reguł”
Tajemnica zawodowa, konflikt interesów

III. Niemcy /GER/
Najmłodsza i najbardziej burzliwa, „dramatyczna historia”
Posłuszeństwo zawodowe – przyczyny – fakty historyczne
Niemiecki wymiar sprawiedliwości – walka z biurokracją – „usuwanie nieudaczników z biurokratyzacji, przesuwanie ich do wymiaru sprawiedliwości”
Cesarz Wilhelm
Nieustanne przemiany polityczne
Inna „rzeczywistość ustrojowa” (ciągłe zmiany konstytucji)
„brutalna egzekucja”, „rozliczenia”
„kryzysy prawne” – „JuristenKrises” – stawianie prawników przed wielkim dylematami moralnymi
Podporządkowanie się władzom politycznym
„Passywizm” – ograniczenie do wykonywania w prawidłowy sposób swojej rolo społecznej, zawodowej, nie wykraczać poza nią
Tylko i wyłącznie odkrywanie i urzeczywistnianie
Wpływ państwa, kodeksy etyki zawodowej, egzaminy państwowe

Etyka. Moralność. Deontologia.

Czy prawo może być przedmiotem ocen etycznych ?

1). Nihilizm etyczno – prawny
Między etyką a prawem nie istnieją żadne powiązania. Obie dziedziny należą do innych porządków ontologicznych.

2) Redukcjonizm etyczno – prawny
Związki nie są ani konieczne ani pożądane

3). Normatywizm etyczno – prawny
Istnieją związki, ale w analizie kwestie moralne mogą być bez szkody pomijane

4). Esenscjonalizm etyczno – prawny
Związki nie tylko realnie istnieją, lecz mają charakter konieczny, elementem prawa są także reguły etyczne

Wyrażany przez wielu współczesnych autorów, dominuje, historyczne, stanowią bardzo istotne kryterium oceny

Istnieją normy prawne – indyferentne (obojętne)
Wspólny obszar prawa i etyki
Normy społeczne, reguły postępowania określające zachowanie
Historycznie i ku regułom religijnym – normy obyczajowe – etyczne (moralne, prawne)

Porządek czterech systemów normatywnych

Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych – 4 lipca 1776 roku
„Następujące prawdy są oczywiste (uważamy) życie, wolność, swoboda ubiegania się o szczęście”
Sankcjonowanie prawnych reguł, jako norm o charakterze prawnym
Do 1865 w Stanach Zjednoczonych istnieje (oficjalnie) niewolnictwo
1850 – Kongres U.S.A. uchwalił „ustawę o zbiegłych niewolnikach” – segregacja rasowa (głównie południowe Stany, 1862-1865 wojna secesyjna, Północ-Południe)

Rozmijanie się wartości moralnych i prawnych
1997 rok – zniesienie kary śmierci (aprobata znacznej większości społeczeństwa dla kary śmierci)
Nakazy i zakazy religijne przestały być w państwach nie-islamskich traktowano jako wyznacznik
Współcześnie mianem Etyki określa się ogół refleksji nad moralnością (to, co jest wartością, a co jest pogwałceniem wartości).
 
Etyka
1) Normatywna (uzasadnienie reguł postępowania, analiza norm etycznych, oceny, dyrektywy, zakazy, nakazy, ustanawia co należy uznawać za dobre i złe

2) Opisowa (nauka o moralności, moralność, bada i opisuje poglądy moralne ludzi, opisuje, charakteryzuje, co ludzie uznają za dobre a co za złe, uwarunkowania owych przekonań, skutki, jakie wywołują w różnych dziedzinach życia

3) Meta-etyka (analiza języka etyki, zagadnienie sądów logicznych, jako zdań w sensie logicznym).

Deontologia – istotny dział etyki normatywnej, formułowanie i analiza zasad postępowania – tworzenie kodeksów etyki zawodowej (zbioru norm etycznych, obowiązujących przedstawicieli danego zawodu)

Zawody zaufania publicznego (ostatnie taką rangę otrzymał zawód psychologa, musi posiadać własny kodeks etyczny)

W jaki sposób rozstrzygać sytuację konfliktową ? (kodeks etyczny)
Jak reagować, jak rozwiązywać dylematy ?

Zasoby i dobra mające znaczenie ogólne społeczne (np.: wolność – „prawnik” – adwokat, sędzia itp., zdrowie i życie – np.: lekarz, psycholog, aptekarz itd., bezpieczeństwo = notariusz, policja, oddziaływanie na osobowość ludzką = nauczyciel, dziennikarz, duchowny, teolog)

Prawie każdy współczesny kodeks etyczny kładzie nacisk na dbanie o godność i autorytet wykonywanego zawodu (bezinteresowność, bezstronność, zachowanie – dotrzymanie – tajemnicy zawodowej, lojalność, wiarygodność, prawdomówność, sumienność)

Kodeksy etyczne wzorują się na aktach prawnych (do pewnego stopnia)

Socjologia, antropologia prawna

Przekonania – Imperatywne oraz Atrybutywne
Poczucie sprawiedliwości, niekoniecznie zgodne z prawem pozytywnym
Prawo intuicyjne
Główne Pojęcie – Moralność – zbiór norm ustanowionych, Uprawnienie oraz Obowiązek – pojęcia etyki prawa

Prawo w odróżnieniu od Etyki (opisowej) posługuje się określonymi sankcjami
Prawo posługuje się przymusem bezpośredni, dolegliwość, która z reguły nie jest pozbawienie wolności

Prawo to minimum Moralności
Prawo nie wymaga od nas tego, czego wymagają od nas normy etyczne
Zachowanie nie-etyczne, z punktu widzenia kodeksu, z natury złe
„Śmierć Cywilna” – istniejemy, ale tak jak byśmy byli w pustce, w próżni, sytuacje prawnie indyferentne
Czyn niezgodny z prawem, z punktu widzenia etycznego może zasługiwać na aprobatę
Cechą Prawa jest to, że nie może ono żądać od ludzi rzeczy nie możliwych
 
Prawo nie odnosi się (generalnie) do stanów rzeczy przyszłych
Reguła Amnezji (zapominania tego, co zdarzyło się wcześniej) – przedawnienie, zatarcie skazania, amnestia, z punktu widzenia etycznego amnezja nie zachodzi
Sprawy, których prawo nie powinno regulować a sądy rozstrzygać
Każdy powinien mieć swobodę w ochronie własnej prywatności, wolność głoszenia poglądów naukowych, estetycznych

Ścisła relacja (choć nie uniwersalna) prawa i etyki
Niesprawiedliwe prawo nie jest w ogóle prawem (Ustawowe Bezprawie i Pozaustawowe Prawo – Gustav Radbruch)
(„Fałszywy banknot nie jest prawdziwym banknotem”)
Na każdą niemal dziedzinę prawa nałożone są „jakieś” (pewne) moralne ograniczenia
(Rządy Prawa stają się często rządami bezprawia, Najwyższe prawo bywa czasami najwyższym bezprawiem, Summum Ius summa inuria)
Zagadnienie Sprawiedliwości (Iustitia virtum regina – Sprawiedliwość jest Królową Cnót)
Czy posłuch dla prawa, niezależnie od tego przez kogo to prawo jest tworzone i jakie treści zawiera jest obowiązkiem etycznym dla adresatów.

Prawo egalitarne, ustanowione dla ogółu społeczeństwa
„Czy należy przestrzegać niesprawiedliwego prawa ?”
„Czy należy podporządkowywać się stronniczym orzeczeniom sądu ?”

399 rok przed naszą erą – historia opowiedziana przez Platona, ostatni dzień życia Sokratesa

Ksantypa – żona Sokratesa, „Czy wolałbyś abym umierał z wyroku sądu nie – sprawiedliwego ?”
Powoływanie się na ludzi jest błędem (ogółu)
„Tylko opinie ludzi myślących są coś warte”
„Nie należy słuchać zwodniczych głosów tłumu”
„Żyć pięknie i sprawiedliwie”
„Dotrzymywanie zobowiązań”
„Powinnością obywatela jest posłuszeństwo państwu i ojczyźnie”
„Jeśli ktoś pozostaje w ojczyźnie, zgadza się na prawo w nim obowiązujące”
„Nikomu nie wolno obracać prawa w niwecz”
„Sprawcą niesprawiedliwości nie są same prawa, lecz ludzie którzy je tworzą (i stosują)”
„Prawo samo w sobie nie jest złe (nie jest niesprawiedliwe)”

Współcześnie – ludzie uważają, że prawo powinno dozwalać na kontrowersje, spory polityczne, religijne, stwarzać pole do dyskusji

Prawo powinno służyć wszystkim, lecz nie powinno być niczyim sługom
Prawo psują politycy (wykorzystują je jako środek ochronny własnych, partykularnych interesów)
Etyka wyznacza prawu pewne granice, bez elementów etycznych trudno wyobrazić sobie prawo mające charakter pro społeczny (mogące być użytecznym dla społeczeństwa).
 
Na niniejszej stronie można - między innymi - znaleźć znaczną liczbę tekstów mojego autorstwa z takich dziedzin jak: prawo, wiedza o społeczeństwie, historia, język polski, język angielski oraz recenzje filmów i stron internetowych :)

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
stat4u