Ustaw jako stronę startową

Witam serdecznie :)

Historia Test Postacie

Władcy Polski – wersja łatwiejsza

  • (w każdym pytaniu jedynie jedna odpowiedź jest poprawna, test autorstwa właściciela strony, pod osiemdziesiątym pytaniem znajdują się odpowiedzi).
  • (test zawiera okres bez rozbicia dzielnicowego 1138-1320, dynastii Andegawenów oraz bez uwzględnienia kobiet na tronie polskim)

1. Mieszko I żył w latach ?

a)      883-920

b)      922/945-992

c)      1003-1080

d)      1120-1149

2. Kto był ojcem Dobrawy ?

a)      Bolesław Krzywousty

b)      Bolesław Sprawiedliwy

c)      Bolesław Łagodny

d)      Bolesław Srogi

3. Bitwa pod Cedynią miała miejsce w roku ?

a)      965

b)      966

c)      972

d)      992

4. Testament Mieszka I nazywany jest ?

a)      Dagome iudex

b)      Dagome polanus

c)      Dagome chrobrus

d)      Dagome dagome

5). Biskup Wojciech (późniejszy święty) przybył na dwór Bolesława Chrobrego ?

a)      w 990

b)      w 992

c)      w 994

d)      w 996

6). W czasie zjazdu gnieźnieńskiego utworzono jedno arcybiskupstwo i trzy biskupstwa, jakie ?

a)      arcybiskupstwo – gnieźnieńskie, biskupstwo w Kołobrzegu, Wrocławiu, Krakowie

b)      arcybiskupstwo – krakowskie, biskupstwo w Gnieźnie, Kołobrzegu, Wrocławiu

c)      arcybiskupstwo – wrocławskie, biskupstwo w Kołobrzegu, Krakowie, Gnieźnie

d)      arcybiskupstwo – kołobrzeskie, biskupstwo we Wrocławiu, Gnieźnie, Krakowie

7).  Pierwszy król Polski został koronowany w roku ?

a)      1000

b)      1018

c)      1025

d)      1033

8). Pokój w Budziszynie zawarto ?

a)      w 1005

b)      w 1010

c)      w 1018

d)      w 1025

9). Zjazd w Merseburgu, w wyniku którego polski władca uznał zwierzchność Konrada II miał miejsce za panowania ?

a)      Mieszka I

b)      Bolesława Chrobrego

c)      Mieszka II Lamberta

d)      Mieszka III

10). Drugim królem polski był ?

a)      Mieszko II

b)      Kazimierz Odnowiciel

c)      Bolesław Krzywousty

d)      Władysław Łokietek

11). Zjazd w Kwedlinburgu – uznanie przez cesarza niemieckiego przynależności Śląska do Polski w zamian za trybut płacony z tych ziem na rzecz Czechów miało miejsce w ?

a)      1047

b)      1054

c)      1058

d)      1070

12). Początek panowania Bolesława Śmiałego to rok ?

a)      1047

b)      1058

c)      1071

d)      1081

13). przełomowe wydarzenie dla króla, zamordowanie biskupa Stanisława na rozkaz Bolesława Śmiałego, bunt duchownych oraz znacznej części rycerstwa, ucieczka monarchy na Węgry, początek panowania Władysława Hermana ?

a)      1058

b)      1068

c)      1079

d)      1081

14. Śmierć Władysława Hermana, podział państwa między jego synów ?

a)      1079

b)      1093

c)      1099

d)      1102

15. Wielka wyprawa cesarza Henryka V na Polskę, słynna obrona Głogowa, zwycięstwo nad Niemcami w bitwie na Psim Polu pod Wrocławiem ?

a)      1102

b)      1109

c)      1136

d)      1138

16. Powrót do kraju – brata władcy – Zbigniewa, uwięzienie i oślepienie go z rozkazu Bolesława Krzywoustego ?

a)      1102

b)      1112

c)      1122

d)      1138

17. Pierwszym władcą koronowanym na króla w Krakowie był ?

a)      Mieszko I

b)      Bolesław Chrobry

c)      Władysław Łokietek

d)      Kazimierz Wielki

18. Bitwa pod Płowcami miała miejsce w ?

a)      20 stycznia 1320 roku

b)      1323

c)      1331

d)      1333

19. Ostatnim władcą Polski pochodzącym z dynastii Piastów był ?

a)      Leszek Czarny

b)      Janusz II Mazowiecki

c)      Mieszko III

d)      Kazimierz Wielki

20.  Zjazd w Wyszehradzie, zrzeczenie się przez Jana Luksemburskiego praw do korony polskiej ?

a)      1333

b)      1335

c)      1339

d)      1364

21. Utworzenie przez Kazimierza Wielkiego na zamku krakowskim Sądu Wyższego Prawa Niemieckiego (wsie i miasta lokowane na prawie niemieckim nie muszą odwoływać się do Magdeburga)

a)      1344

b)      1356

c)      1364

d)      1370

22. Śmierć Kazimierza Wielkiego, początek panowania Ludwika Węgierskiego, pierwsza polsko-węgierska unia personalna ?

a)      1370

b)      1384

c)      1410

d)      1433

23. Władysław Jagiełło był synem ?

a)      Giedymina

b)      Olgierda

c)      Władysława Warneńczyka

d)      Kazimierza Jagiellończyka

 

24. Przywilej piotrkowski, potwierdzenie poprzednich przywilejów, zobowiązanie króla do nie nadawania ziem koronnych książętom ?

a)      1388

b)      1400

c)      1407

d)      1422

25. Wezwanie państwa zakonnego do zawarcia pokoju z Polską (przez papieża Aleksandra V), słynna zwycięska bitwa pod Grunwaldem 15 lipca ?

a)      1409

b)      1410

c)      1411

d)      1413

26. Śmierć Zawiszy Czarnego ?

a)      1423

b)      1428

c)      1432

d)      1433

27. Zerwanie traktatu pokojowego z Turcją, słynna bitwa pod Warną, klęska i śmierć króla Władysława Jagiellończyka, początek trwającego trzy lata bezkrólewia w Polsce ?

a)      1434

b)      1439

c)      1443

d)      1444

28. Wojna trzynastoletnia z krzyżakami (trwała do 1466 roku), przywileje nieszawskie (zakaz zwoływania pospolitego ruszenia bez zgody szlachty) ?

a)      1454

b)      1471

c)      1485

d)      1492

29. Ostatnim synem Władysława Jagiełły na tronie polskim był ?

a)      Olgierd

b)      Zygmunt I Stary

c)      Władysław Warneńczyk

d)      Kazimierz Jagiellończyk

30. Całkowita klęska wojsk króla Jana Olbrachta w Bukownie (Mołdawia) w bitwie z Turkami, stąd słynne przysłowie "Za króla Olbrachta wyginęła szlachta"

a)      1492

b)      1496

c)      1497

d)      1501

31. Po śmierci Kazimierza Jagiellończyka unia personalna pomiędzy Polską a Litwą została zerwana. Który władca ją przywrócił ?

a)      Jan Olbracht

b)      Aleksander Jagiellończyk

c)      Zygmunt I Stary

d)      Zygmunt II August

32. najważniejsze wydarzenie podczas krótkich rządów Aleksandra Jagiellończyka - uchwalenie konstytucji "Nihil novi" na sejmie w Radomiu - sejm został najważniejszym organem władzy, monarcha nie mógłby podejmować żadnych decyzji bez zgody senatorów i posłów

a)      1501

b)      1504

c)      1505

d)      1506

33. Ile dzieci posiadał Zygmunt I Stary ?

a)      w ogóle nie posiadał

b)      jedno

c)      troje

d)      siedmioro

34. Hołd Pruski - hołd lenny złożony przez Albrechta Hohenzollerna - królowi Polskiemu - Zygmuntowi I Staremu ?

a)      10 kwietnia 1515

b)      10 kwietnia 1525

c)      10 kwietnia 1535

d)      10 kwietnia 1545

35. Tzw. "wieczysty pokój" (podpisany w dniu 1 maja) Zygmunta I Starego z tureckim sułtanem - Sulejmanem II Wspaniałym ?

a)      1531

b)      1533

c)      1544

d)      1548

36. „Wojna kokosza” była ?

a)      rokoszem szlachty zgromadzonej pod Lwowem przeciwko wyprawie mołdawskiej

b)      powstaniem chłopskim w Wielkopolsce

c)      buntem możnych przeciwko Bonie

d)      buntem duchowieństwa wymierzonym w stronę Zygmunta II Augusta

37. Pakt w Wilnie, zawarty między królem Polski a mistrzem Zakonu Kawalerów Mieczowych - Gothardem Kettlerem - oddający Inflanty pod opiekę Polski ?

a)      1548

b)      1559

c)      1568

d)      1572

38. Kluczowe dla rządów ostatniego Jagiellona wydarzenie, jedno z najważniejszych w całej historii Rzeczpospolitej - słynna Unia Lubelska (polsko-litewska) ?

a)      1 lipca 1568

b)      1 lipca 1569

c)      1 lipca 1570

d)      1 lipca 1571

39. Śmierć ostatniego władcy Polski z dynastii Jagiellonów miała miejsce w ?

a)      w 1569

b)      w 1570

c)      w 1571

d)      w 1572

40. Henryk I Walezy był z pochodzenia ?

a)      Hiszpanem

b)      Anglikiem

c)      Francuzem

d)      Niemcem

41. Henryk Walezy objął tron polski 5 kwietnia ?

a)      1572

b)      1573

c)      1574

d)      Nie objął tronu polskiego, objął go Ernest Habsburg

42. Pacta conventa i artykuły henrykowskie zostały przyjęte 22 sierpnia ?

a)      1572

b)      1573

c)      1574

d)      nigdy nie zostały przyjęte

43. Drugim władcą elekcyjnym Polski został ?

a)      Maksymilian II Habsburg

b)      Mikołaj Batory

c)      Stefan Batory

d)      Zygmunt III Waza

44. Utworzenie Trybunału Koronnego oraz zorganizowanie piechoty wybranieckiej miało miejsce w ?

a)      1576

b)      1578

c)      1582

d)      1586

45. Jakie ważne wydarzenie miało miejsce w  czasie wojny polsko-rosyjskiej (za panowania Stefana Batorego) w 1581 roku ?

a)      zdobycie Połocka

b)      zdobycie Wielkich Łuków

c)      oblężenie Pskowa

d)      rozejm w Jamie Zapolskiej

46. Utworzenie „rejestru kozackiego” miało miejsce za panowania ?

a)      Kazimierza Wielkiego

b)      Kazimierza Jagiellończyka

c)      Jana Olbrachta

d)      Stefana Batorego

47. Często nazywanym „dziedzicem krwi Jagiellonów” władcą elekcyjnym na tronie polskim był ?

a)      Maksymilian II Habsburg

b)      Władysław Warneńczyk

c)      Henryk  Walezy

d)      Zygmunt III Waza

48. Matką Zygmunta III Wazy była ?

a)      Katarzyna Jagiellonka

b)      Anna Jagiellonka

c)      Barbara Radziwiłłówna

d)      Bona Sforza

49. Kozackie powstanie Kosińskiego ?

a)      1591

b)      1596

c)      1619

d)      1632

50. Wyprawa Stanisława Żółkiewskiego na Mołdawię, klęska w bitwie pod Cecorą początek XVII wiecznych wojen Rzeczpospolitej z Turcją ?

a)      1619

b)      1620

c)      1621

d)      1627

51. Z którym z wymienionych państw Polska za panowania Zygmunta III Wazy nie prowadziła wojny ?

a)      z Rosją

b)      ze Szwecją

c)      z Turcją

d)      prowadziła ze wszystkimi

52. Detronizacja Zygmunta III Wazy z tronu szwedzkiego ?

a)      1597

b)      1599

c)      1600

d)      1619

53. Czym była Unia Brzeska ?

a)      część polskiej szlachty przyjęła szlachtę litewską do swoich rodzin herbowych

b)      część kościołów protestanckich zmieniła wyznanie na katolicyzm

c)      część prawosławnych mieszkańców Rzeczpospolitej uznaje zwierzchnictwo katolickiego Papieża

d)      połączono dwie, dotychczas rozdzielone, części miasta Brześć

54. Zwycięstwo nad Szwedami w bitwie morskiej pod Oliwią ?

a)      1627

b)      1629

c)      1632

d)      1655

55. Pokój w Polanowie - zakończenie wojny z Rosją (król Władysław IV rzeka się pretensji do tronu carskiego) ?

a)      1632

b)      1634

c)      1635

d)      1638

56. Zwycięstwo Stanisława Koniecpolskiego nad Tatarami dowodzonymi przez Tuhaj beja pod Ochamtowem ?

a)      1639

b)      1641

c)      1644

d)      1648

57. Wybuch powstania kozackiego (powstanie Chmielnickiego), klęska wojsk polskich pod Żółtymi Wodami, Korsuniem i Piławcami, śmierć Władysława IV Wazy, początek panowania jego brata ?

a)      1648

b)      1649

c)      1651

d)      1652

58. Jakie były główne postanowienia pokoju w Polanowie ?

a)      Władysław IV Waza zrzekł się pretensji do tronu carskiego (Rosji), Car zaś wyrzekł się swych roszczeń do Estonii, Inflant, Kurlandii, Semigalii

b)      Car rzekł się tronu, Władysław IV przeszedł na prawosławie

c)      Rosja przejęła na 10 lat dostęp do portu w Gdańsku

d)      Władysław IV Waza obsadził swoją dynastię na tronie Rosji, bez przechodzenia na inne wyznanie

59. Jan Kazimierz był prawnukiem ?

a)      Zygmunta I Starego

b)      Zygmunta II Augusta

c)      Stefana Batorego

d)      Kazimierza Jagiellończyka

60. 9 marca -  pierwsze wykorzystanie "liberum veto" przez posła ziemi upickiej Władysława Sicińskiego ?

a)      1648

b)      1651

c)      1652

d)      1654

61. Potop (czyli szwedzki najazd na Polskę) miał miejsce między ?

a)      1650-1655

b)      1655-1660

c)      1665-1670

d)      1675-1680

62. Rokosz Jerzego Lubomirskiego - wojna domowa, zwycięstwo rokoszan pod Częstochową ?

a)      1662

b)      1663

c)      1664

d)      1665

63. Rozejm z Rosją w Andruszowie dotyczył podziału ?

a)      Litwy

b)      Kurlandii

c)      Ukrainy

d)      Mołdawii

64. Michał Tomasz Korybut Wiśniowiecki był synem ?

a)      wojewody ruskiego, księcia Jeremiego Wiśniowieckiego

b)      starosty owruckiego Michała Wiśniowieckiego

c)      kanclerza wielkiego koronnego Tomasza Zamoyskiego

d)      III ordynata zamojskiego – Jana Sobiepana Zamoyskiego

65. początek wojny z Turcja, 26 VIII - upadek twierdzy w Kamieńcu Podolskim, w wyniku traktatu w Buczaczu - Podole na 27 lat - do czasu pokoju w Karłowicach przeszło w ręce Turcji

a)      1669

b)      1671

c)      1672

d)      1673

66. Której z podanych niżej funkcji nie piastował Jan III Sobieski ?

a)      hetmana wielkiego koronnego

b)      hetmana polnego koronnego

c)      marszałka wielkiego koronnego

d)      piastował wszystkie podane wyżej funkcje

67. Który polski władca nazywany był przez Turków „Lwem Lechistanu”, a przez chrześcijan „Obrońcą Wiary” ?

a)      Michał Korybut Wiśniowiecki

b)      Jan III Sobieski

c)      August II Mocny

d)      August III

68.  12 września – odsiecz wiedeńska – legendarne zwycięstwo Jana III Sobieskiego nad wojskami tureckimi pod Wiedniem, odzyskanie Podola przez Rzeczpospolitą ?

a)      1681

b)      1682

c)      1683

d)      1684

69. Słynny pokój Grzymułtowskiego zawarty przez Rzeczpospolitą z Rosją ?

a)      1686

b)      1687

c)      1688

d)      1689

70. Sejm Niemy miał miejsce 1 lutego 1717 roku w Warszawie, za panowania jakiego władcy ?

a)      Jana III Sobieskiego

b)      Augusta II Mocnego

c)      Stanisława Leszczyńskiego

d)      Augusta III

71. Traktat „trzech czarnych orłów” był porozumieniem zawartym pomiędzy ?

a)      Rosją, Prusami, Austrią

b)      Rosją, Szwecją, Prusami

c)      Rosją, Prusami, Turcją

d)      Prusami, Francją, Rosją

72. Ojcem Marii – żony Ludwika XV i królowej Francji był ?

a)      Rafał Leszczyński

b)      Stanisław Leszczyński

c)      Jakub Sobieski

d)      Stanisław August Poniatowski

73. Śmierć Augusta II Mocnego, podwójna elekcja, jednoczesne rządy Stanisława Leszczyńskiego i Augusta III Sasa ?

a) 1733

b) 1762

c) 1768

d) 1772

74. Tzw. "czwórprzymierze" - podpisany przez Augusta III z Austrią, Holandią oraz Anglią - zobowiązujący monarchę do przeprowadzenia reform w kraju

a)      1733

b)      1745

c)      1763

d)      1772

75. Prawa kardynalne, uchwalone przez Sejm w 1767 roku zawierały między innymi ?

a)      przywileje dla szlachty

b)      liberum veto

c)      wolna elekcja, katolicyzm jako religia dominująca

d)      wszystkie odpowiedzi są poprawne

76. Powołanie Komisji Edukacji Narodowej (KEN-u) miało miejsce ?

a)      przed pierwszym rozbiorem

b)      przed drugim rozbiorem

c)      przed trzecim rozbiorem

d)      dopiero w okresie zaborów

77. Zniesienie przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego - Rady Nieustającej, "czarna procesja" w Stolicy - swoje żądania władcy przekazują przedstawiciele miast

a)      1788

b)      1789

c)      1792

d)      1794

78. Pierwszym odznaczonym orderem „Virtuti Militari” zostaje ?

a)      książę Józef Poniatowski, bratanek króla

b)      książę Andrzej Poniatowski, bra króla

c)      ostatni prymas I Rzeczpospolitej, Michał Jerzy Poniatowski

d)      podkomorzy, nadworny koronny, Kazimierz Poniatowski

79. 3 maja - uchwalenie Konstytucji Rzeczypospolitej - pierwszej w Europie, drugiej (po amerykańskiej, a przed francuską) na świecie, utworzenie "Straży Praw" - mogącej ponosić odpowiedzialność wraz z królem przed Sejmem

a)      1788

b)      1789

c)      1790

d)      1791

80. Poprawna chronologia wydarzeń to ?

a) początek konfederacji barskiej, Konstytucja 3 Maja, insurekcja kościuszkowska

b) insurekcja kościuszkowska, początek obrad sejmu Wielkiego, II rozbiór Polski

c) powołanie KEN-u, początek obrad Sejmu Czteroletniego, I rozbiór Polski

d) II Rozbiór Polski, insurekcja kościuszkowska, powołanie KEN-u


Odpowiedzi do powyższego testu:

1 b

2 d

3 c

4 a

5 d

6 a

7 c

8 c

9 c

10 a

11 b

12 b

13 c

14 d

15 b

16 b

17 c

18 c

19 d

20 b

21 b

22 a

23 b

24 a

25 b

26 b

27 d

28 a

29 d

30 c

31 b

32 c

33 d

34 b

35 b

36 a

37 b

38 b

39 d

40 c

41 b

42 b

43 c

44 b

45 c

46 d

47 d

48 a

49 a

50 b

51 d

52 b

53 c

54 a

55 b

56 c

57 a

58 a

59 a

60 c

61 b

62 d

63 c

64 a

65 c

66 d

67 b

68 c

69 a

70 b

71 a

72 b

73 a

74 b

75 d

76 b

77 b

78 a

79 d

80 a


Na niniejszej stronie można - między innymi - znaleźć znaczną liczbę tekstów mojego autorstwa z takich dziedzin jak: prawo, wiedza o społeczeństwie, historia, język polski, język angielski oraz recenzje filmów i stron internetowych :)

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
stat4u