Ustaw jako stronę startową

Witam serdecznie :)

Nauki polityczne

Konstytucyjne prawo porównawcze (porównywanie ustrojów państw)
Teoria państwa i prawa (dawniej w PRL-u – Marksistowska teoria państwa i prawa)
Dyscyplina naukowa
„Nie ma Państwa bez Prawa i Prawa bez Państwa” – Pozytywizm Prawniczy
Szkoły liberalne – teza J. Austina – „Prawo jest rozkazem władcy” („rozkaz” oraz „władca” to tzw. Figury retoryczne).
Prawo nie – pozytywne, prawo poza ustawowe
Istnienie Prawa bez Państwa (np.: plemiona Słowiańskie)
Nauki Historyczne a Państwo:
Relatywizm patrzenia na Państwo (zależny od „osadzenia” w historii dziejów)
Inne nazywanie zjawisk – „inne widzenie” (semiotyka, filozofia)
„Skąd bierze się państwo ?”

Socjologia – „państwo jako rama, w której nawiązują się pewne stosunki”
XIX wiek socjologia niemiecka – „Gemeinschaft” (wspólnota) / „Gessellsaft” (społeczeństwo)
Jak „rzecz” odbierana być powinna ?
„Taka jaka jest niezależnie od norm”

Czy przestępstwo jest czymś sztucznym ?
Czy w sposób naturalny jest złe ?

Politologia – nauka o Polityce, dodawana do prawa konstytucyjnego czy administracyjnego
Badania nad partiami politycznymi
„grupami nacisku”
propagandą polityczną
poglądami politycznymi

„Państwo” jako element większej całości, („systemu politycznego”) – zbiór elementów instytucjonalnych (oddziaływanie pionków na szachownicy)

Amerykańskie spojrzenie na państwo – państwo jest ciekawym elementem badań (tylko system polityczny – „political system”)

„Bring it back” – Przywrócenie wiedzy o państwie w naukach politycznych

Św. Augustyn „Państwo Boże”
Św. Tomasz z Akwinu (od Arystotelesa) – teologia

Filozofia
„Co jest istotą państwa ?” – pytanie esencjonalne
„Po co istnieje państwo ?”
„Jakie państwo powinno być ? Czy jest wartością samą w sobie?”
Piękno, dobro, sprawiedliwość, prawda – wartości aksjologiczne (zawiera je preambuła – inaczej zwana też Arengą – do konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku).

„Czy RP jest tworem obywatelskim ?” (Czy mamy do czynienia z nie – obywatelem ?)
„Czy stojącym ponad obywatelem ?”

Ekonomia – Czy państwo może uczestniczyć w podziale dóbr ? (podział dochodu narodowego ?) (podejście „wspólnotowe” a koncepcja „liberalna”).

Konglomerat wiedzy, z tego, co podsuwają nam inne dyscypliny naukowe

Są narody, są kręgi kulturowe gdzie nauka o Państwie i jego problemach występowała jako odrębna dziedzina wiedzy

„Allgemeine Statswellt” (GER)

„Government“ – „Governenece“

Wyrazistość Państwa (POL/GER), Rozmycie struktury (ENG)

Państwo – zjawisko związane z władzą – fenomen, zjawisko „władza” (termin) – wieloznaczny (nie – jednoznaczny)
1) Znaczenie substancjalne dotyczące przedmiotu, rzeczy, który można mieć, „posiadać władzę”, „mięć władzę”
2) Relacjonalne, behawioralne (angielskie „behaviour” – zachowanie) – relacja, stosunek, między podmiotami (jeden może żądać skutecznie określonego zachowania od drugiego)
3) Rozumienie spersonalizowane, podmiotowe –
władzą jest „ktoś” (np.: pan władza – policjant)
4) Znaczenie proceduralne, procesualne
ciąg zachowań wielu podmiotów, między wydającym decyzje a tymi, którzy mają tą decyzje wykonywać, pośredniczą w różnych rolach, wykonywanie decyzji podejmowanych przez władzę (np.: Sądy).
5) „Ktoś ma władzę w rękach, nogach itd.” (panuje nad nimi, może nimi poruszać) – jako przenośnia, metafora

Władza w odniesieniu do większych struktur (dużych struktur, np.: państwa) występuje nie tylko w państwie, lecz także na przykład:
1) Rodzina, grupy społeczne (koleżeńskie), typy organizmów gospodarczych, kościoły i związki wyznaniowe, partie polityczne, stowarzyszenia

Duże Grupy Społeczne – brak więzi łączących wszystkich ze wszystkimi
Małe Grupy Społeczne – więzy spersonalizowane
(kontakt bezpośredni, „face to face” – twarzą w twarz, każdy każdego zna)

„zjawisko władzy” zapośredniczenie więzi (stosunek ukształtowany nie przez rzeczywistą wiedzę o właściwościach danej osoby, tylko na podstawie przekazu medialnego)

Zjawisko występujące w dużych grupach społecznych – „władza polityczna” (od greckiego „polis”).

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 roku – władza publiczna – odnosi się do elementów, które nie są częścią składową władzy państwowej (np.: samorządy terytorialne, prezydent Warszawy, samorządy akademickie).
Na niniejszej stronie można - między innymi - znaleźć znaczną liczbę tekstów mojego autorstwa z takich dziedzin jak: prawo, wiedza o społeczeństwie, historia, język polski, język angielski oraz recenzje filmów i stron internetowych :)

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
stat4u