Ustaw jako stronę startową

Witam serdecznie :)

Paremie.Sentencje.

PAREMIE PRAWNICZE
(AFORYZMY, SENTENCJE, TOPIKI)

"A" 1). Ab heredis persona obligationem incipere non potest - Zobowiązanie nie może wziąć początku od osoby spadkodawcy 2). Ab initio nullum semper nullum - Co jest od początku nieważne jest zawsze nieważne 3). Absentem in criminibus damnari non oportet - Nie należy skazywać za przestępstwo nieobecnego 4). Accessio cedit principali - Przyrost przypada temu, co główne 5). Actio personalis mortiur cum persona - Skarga osobista ginie wraz z osobą 6). Actor sequitur forum rei - Dla powoda właściwy jest sąd pozwanego 7). Ad ea quae frequentius accidunt iura adaptantur - Prawo dostosowane jest do tych przypadków, które zdarzają się najczęściej . Adooptare minor maiorem non potest - Młodszy nie może przysposobić starszego 9). Advocatum error litigantibus non nocet - Błąd adwokata niech nie szkodzi stronom 10). Advocatus non accusat - Adwokat nie oskarża 11). Adfinitas iure nulla successio promittur - Powinowactwo nie daje prawa do dziedziczenia ustawowego 12). Affirmanti incubit probatio, non neganti - Ciężar dowodu spoczywa na twierdzącym, a nie na negującym 13). Agendo nemo causam suam facit deteriorem - Poprzez wytoczenie skargi nikt nie pogarsza swojej sprawy 14). A pactis privatorum publico iuri non derogatur - Prywatne umowy nie mogą zmieniać prawa publicznego 15). Arbitrum est iudicium - Orzeczenie sądu arbitrażowego jest wyrokiem 16). Argumenta non numeranda sed ponderenda sunt - Dowody należy nie liczyć, lecz ważyć 17). Audiatur et altera pars - Należy wysłuchać także drugiej strony 18). Auctoritas, non veritas facit legem - Władza państwowa stanowi prawo, nie prawdziwość

"B"^"C" 1). Beneficium legis non debet esse captiosum - Dobrodziejstwo prawa nie powinno działać na niekorzyść 2). Beniginius leges interpretandae sunt, quo voluntas earum conservetur - Ustawy są wtedy właściwie interpretowane, gdy zachowuje się ich ducha 3). Bis de eadem re agere non licet - Nie wolno procesować się dwa razy w tej samej sprawie 4). Bona fides preasumitur - Domniemywa się istnienie dobrej wiary, dobra wiara nie musi być przedmiotem dowodu 5). Casus a nullo praestatur - Za przypadek nikt nie odpowiada 6). Cautela abundans non nocet - Nadmiar staranności, przezorności nie zaszkodzi 7). Cedi ius personale alii non potest - Prawo osobiste nie może być przeniesione na inną osobę . Cogitationis poenam nemo patitur - Nikt nie ponosi kary za myślenie 9). Conceptus pro iam nato habetur - Dziecko poczęte uchodzi za urodzone 10). Consensus non concubitus facit nuptias - Małżeństwo zostaje zawarte wskutek zgody, a nie wskutek obcowania płciowego 11). Consuetudo naturae vim obtinet propter vetustatem - Zwyczaj uzyskuje moc prawa naturalnego wskutek długiego trwania 12). Contemporanea expositio est optima et fortissima in lege - W prawie najlepszym sposobem wykładni jest interpretacja uwzględniająca okoliczności towarzyszące redakcji tekstu 13).Contrahentes sub conditione impossibili nihil agere voluisse existimantur - Kto zawiera umowę pod warunkiem niemożliwym do spełnienia, ten nie chce wywoływać jej skutków prawnych 14). Cuius est condere, eius est interpretari - Kto jest uopoważniony do tworzenia prawa, ten może je również interpretować 15). Cuius regio, eius religio - Czyj kraj, tego religia (Religia panującego jest obowiązująca dla poddanych)* 16). Culpa autem esse, quod cum a diligente provideri, non esset provisum - Niedbalstwo zaś jest wtedy, gdy nie przedsięwzięto tego, co człowiek zapobiegliwy mógł przedsięwziąć 17). Cum in testamento ambigue sciptum est, benigne interpretari debet - Gdy w testamenice zapisano coś niejasno, należy interpretować przychylnie 18). Cum reus moram facit, et fideiiussor tenetur - Gdy dłużnik popada w zwłokę, odpowiada także poręczyciel

"D"^"E" 1). Damnum sine iniuria esse potest - Szkoda nie może nastąpić bez naruszenia prawa 2). Debitoris mei debitor non est meus debitor - Dłużnik mojego dłużnika nie jest moim dłużnikiem 3). Debitum et contractus sunt nullius loci - Dług i umowa nie są związane z miejscem (ich realizacji) 4). Delicta parentum liberis non nocent - Przestępstwa (popełniane przez) rodziców nie przynoszą szkody ich dzieciom 5). Depositum nullum habet praescriptio - Depozyt nie podlega przedawnieniu 6). Diligenter fines mandati custodiendi sunt - Powinno się starannie przesztrzegać granic umocowania 7). Dubia in meliora partem interpretari debent - Wszelkie wątpliwości powinny być interpretowane na korzyść (dłużnika). . Dura lex, sed lex - Surowa ustawa, lecz ustawa; Twarde prawo, lecz prawo 9). Et incubit probatio, qui dicit, non qui negat - Ciężar dowodu spoczywa na tym, kto twierdzi, a nie na tym, kto przeczy 10). Eius est interpretari legem cuius est condere - Do interpretacji, wykładni upoważniony jest ten, kto prawo ustanowił, umowę zawarł; kto prawo ustanawia ten ma prawo je interpretować 11). Errantis voluntas nulla est - Działający pod wpływem woli nie ma woli 12). Exceptio probat regulam - Wyjątek potwierdza regułę 13). Ex desuetudine amittuntur privilega - Prawa wygasają wskutek nieużywania, niestoswania 14). Ex praecedentibus et conseqentibus optima fit interpretatio - Najlepszą interpretacją jest ta, która wywodzi się z precedensów i następstw.

"F" 1). Facta non praesumuntur, sed probantur - Faktów nie domniemywa się, lecz udowadnia. 2). Facta probantur, iura novit curia - Okoliczności faktyczne wymagają udowodnienia, a przepisy prawa są sądowi znane 3). Facta sententia, iudex destinit esse iudex - Po wydaniu wyroku sędzia przestaje być sędzią 4). Fictio cessat, ubi veritas locum habere potest - Fikcja ustaje, gdy jej miejsce może zająć prawda 5). Fictio idem operatur quod veritas - Fikcja ma tę samą moc (wywiera ten sam skutek) co prawda. 6). Fiscus semper idoneus successor sit, et solvendo - Skarb państwa jest zawsze zdolny do dziedziczenia i wypłacalny 7). Forma regiminis mutata non mutatur ipsa civitas - Zmiana formy rządu nie powoduje zmiany państwa . Frangenti fidem, non est fides servanda - Nie należy dawać wiary, temu kto popełnia wiarołomstwo 9). Frustra legis auxilium quaerit, qui in legem committit - Nadaremnie szuka oparcia w prawie ten, kto je gwałci 10). Fur semper moram facere videtur - Złodziej zawsze jest traktowany, jakby znajdował się w zwłoce 11).Furtum ex affectu consistit - Kradzież zależy od zamiaru 12). Furtum sine affectu furandi non committitur - Kradzieży nie popełnia się bez zamiaru jej dokonania

"G"^"H" 1). Genus perire non censetur - Uważa się, że rzeczy oznaczone co do gatunku nie giną (zobowiązanie gatunkowe nie gaśnie) 2). Gratuitum debet esse commodatum - Użyczenie powinno być czynnością nieodpłatną 3). Graviore culpa gravior poena - Im bardziej ciężka wina, tym surowsza kara 4). Hereditas nisi fuerit adita, non transmittitur - Spadek nie objęty nie może być przedmiotem przekazania 5). Hereditas pro parte adire nequit - Nie można objąć jedynie części spadku 6). Hereditas viventis non datur - Nie dziedziczy się po osobie żyjącej 7). Hereditatis aditio in dubio non praesumitur - W razie wątpliwości nie domniemywa się objęcia spadku . Heres facta defuncti praestare debet - Spadkobierca powinien odpowiadać za czyny (czynności) zmarłego spadkodawcy 9). Heres heredis mei est meus heres - Dziedzic mojego dziedzica jest moim dziedzicem 10). Heres succedit in vitia realia defuncti - Dziedzic przejmuje rzeczywiśce ciężary spadkodawcy

"I" 1). Ignorantia facti excusat, ignorantia iuris non excusat - Nieznajomość faktu usprawiedliwia, nieznajomość prawa nie usprawiedliwia 2). Ignorantia iuris nocet - Nieznajomość prawa szkodzi, nikt nie może zasłaniać się nieznajomością prawa 3). Impium praesidium praescriptio - Przedawnienie nie jest najlepszym środkiem obronny (w procesie cywilnym) 4). Impossibilis conditio pro non scripto habetur - Warunek niemożliwy do spełnienia uchodzi za nie napisany 5). Impossibilium nulla est obligatio - Nie ma zobowiązania do rzeczy niemożliwych, rzecz niemożliwa nie stwarza żadnego zobowiązania 6). In bello omnia licere quae necessaria sunt ad finem belli - Na wojnie dozwolone jest wszystko, co jest niezbędne dla celów wojennych 7). In conventionibus contrahentium voluntatem potius quam verba spectare placuit - Przyjęto, że w umowach należy uwzględniać raczej wolę stron umawiających się niż słowa . In criminalibus probationes debent esse luce clariores - W sprawach karnych dowody powinny być jaśniejsze od światła 9). In criminalibus voluntas pro facto reputabitur - W prawie karnym zamiar uchodzi za czyn dokonany 10). In dubio contra actorem - W razie wątpliwości na niekorzyść powoda, przeciwko powodowi. 11). In dubio pro reo (iudicandum) - W wypadku wątpliwości należy orzec na korzyść pozwanego (oskarżonego) 12). In pari causa possessor potior haberi debet - W równym położeniu za lepszego należy uznać posiadacza 13). In testamentis plenius voluntates testamentium interpretantur - Przy wykładni testamentu zmierza się do tego, by dać pełny wyraz woli testatora 14). Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non ladere, suum cuique tribuere - Nakazy prawa są następujące: żyć uczciwie, drugiego nie krzywdzić, oddać każdemu to, co mu się należy 15). Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere - Sprawiedliwość jest trwałą i stałą wolą oddania każdemu tego, co mu się należy 16). Ius utendi fruendi, salva rerum substantia - Prawo używania, czerpania pożytków pod warunkiem zachowania substancji rzeczy.

"L"^"M"1). Lex consumens derogat legi consumptae - Przepis prawny pochłaniający uchyla przepis prawny pochłonięty, ustawa uchylająca znosi ustawę uchyloną2). Lex lege tollitur - Ustawa może być uchylona tylko przez ustawę3). Lex posterior deroga priori - Ustawa późniejsza uchyla ustawę wcześniejszą4). Lex posterior generalis non derogat legi priori (anteriori) speciali - Ustawa późniejsza o charakterze ogólnym nie uchyla wcześniejszej ustawy szczególnej5). Lex severior retro non agit - Ustawa surowsza nie działa wstecz6). Lex specialis derogat legi generali - Ustawa szczególna uchyla ustawę ogólną 7). Lex superior derogat legi inferiori - Ustawa wyższej rangi uchyla ustawę niższej rangi8). Manifesta non egent probatione - Fakty powszechnie znane nie wymagają dowodu; to, co oczywiste, nie wymaga dowodu9). Mater semper certa est, pater quem nuptiae demonstrant - Matka dziecka jest zawsze pewna (wiadoma, znana), a za ojca należy uważać jej ślubnego męża10). Maximum ius est saepe maxima iniuria - Zbyt surowe stosowanie litery prawa prowadzi często do niesprawiedliwości, najwyższe prawo bywa często najwyższą niesprawiedliwością11). Melior est conditio possidentis - Sytuacja prawna posiadającego jest lepsza12). Mobilia non habent situm - Ruchomości nie mają stałego miejsca położenia13). Mora debeitoris perpetuat obligationem - Zwłoka dłużnika przedłuża zobowiązanie14). Mors omnia iura solvit - Śmierć znosi (uchyla) wszelkie uprawnienia

"N" 1). Nasciturus pro iam nato habetur quotiens de commodis eius agitur - Dziecko poczęte uważa się za narodzone, ilekroć chodzi o jego korzyści 2). Ne bis in idem procedatur - Nie można dwa razy orzekać w tej samej sprawie 3). Neminem laedit, qui suo iure utitur - Nikomu nie szkodzi ten, kto korzysta ze swego prawa 4). Nemo duarum civiatatum civis ess potest - Nikt nie może być obywatelem dwóch państw 5). Nemo executor testamenti esse cogitur - Nikt nie może być przymuszony do stania się obywatlem dwóch państw 6). Nemo iudex idoneus in propria causa - Nikt nie jest odpowiednim sędzią we własnej sprawie 7). Nemo iudex sine actore - Nie ma sędziego bez powoda . Nemo obligatur manere indivisus - Nikt nie jest zobowiązany pozostawać we wspólnocie majątkowej 9). Nemo plus commodi heredi suo relinquit, quam ipse habet - Nikt nie może pozostawić swojemu dziedzicowi więcej korzyści, niż sam posiada 10). Nemo plus iuris in alium transferr potest, quam ipse habet - Nikt nie może przenieść na drugiego więcej praw, aniżeli sam posiada 11). Nemo sibi titulum adscribit - Nikt nie może sam sobie zmienić podstawy posiadania 12). Nemo tenetur ad impossibile - Nikt nie może być zmuszony do rzeczy niemożliwych 13). Non exemplis, sed legibus est iudicandum - Należy sądzić, rozstrzyagać na podstawie prawa, a nie przykładów 14). Notoria non egent probatione - Fakty powszechnie znane nie wymagają dowodu 15). Nullum crimen sine culpa - Nie ma odpowiedzialności karnej bez winy16). Nullm crimen sine poena - Żadne przestępstwo nie powinno być bezkarne
Na niniejszej stronie można - między innymi - znaleźć znaczną liczbę tekstów mojego autorstwa z takich dziedzin jak: prawo, wiedza o społeczeństwie, historia, język polski, język angielski oraz recenzje filmów i stron internetowych :)

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
stat4u