Ustaw jako stronę startową

Witam serdecznie :)

Rada UE

www.consilium.europa.eu -
Rada Unii Europejskiej

Rada UE - kolejny bardzo ważny organ w strukturach Unii Europejskiej, mylony często z Radą Europejską czy rzadziej z Radą Europy. Zasadniczo organizacja omawianej ważnej jednostki decyzyjnej skorelowana jest z kwestiami aktualnie poruszanymi. Może to być - tzw."Rada Ogólna" - kiedy to składa się z ministrów spraw zagranicznych wszystkich państw będących jej członkami (aktualnie 27) lub też z identycznej liczby ministrów zajmujących się innymi kwestiami (wówczas przybiera ona nazwę - tzw. "Rady Branżowej").

W przeciwieństwie do komisarzy zasiadających w Komisji Europejskiej w Radzie UE - członkowie reprezentują interesy swoich państw, obrady przeprowadzane są w trybie tajnym, możliwe tryby głosowania to - większość kwalifikowana (dominujący model), jednomyślnie czy zdecydowanie najrzadziej - w drodze większości zwykłej.

Generalnie kompetencje Rady Unii Europejskiej oscylują wokół - takich kwestii jak - kierowanie skarg do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (mieszczącego się w Luksemburgu) w kwestii skargi na bezczynność organów lub też z wnioskiem o stwierdzenie nieważności aktu prawa wewnątrz - wspólnotowego, realizacja polityki w zakresie II oraz III filaru UE, zatwierdzanie list członków Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (z Polski jest ich aktualnie 21) czy wydawanie aktów mających moc prawotwórczą (czyli - rozporządzeń, dyrektyw, decyzji) lub takiego przymiotu pozbawionych (zaleceń, opinii, stanowisk etc etc).

Niezwykle istotną kwestią jest zawsze półroczne - rotacyjne, przewodnictwo Rady przez jednego z członków Unii Europejskiej, już w II połowie 2011 roku zostanie ono po raz pierwszy powierzone Polsce.

Na niniejszej stronie można - między innymi - znaleźć znaczną liczbę tekstów mojego autorstwa z takich dziedzin jak: prawo, wiedza o społeczeństwie, historia, język polski, język angielski oraz recenzje filmów i stron internetowych :)

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
stat4u