Ustaw jako stronę startową

Witam serdecznie :)

Rzym Test I

W każdym pytaniu, tylko jedna odpowiedź (pogrubiona) jest poprawna
(test autorstwa autora strony).
 

1). Gdy w Rzymie spadnie śnieg, dam Ci wille ?
 

a)      jest to termin, rozwiązujący

b)      jest to termin, zawieszający

c)      jest to warunek, zawieszający, kauzalny

d)      jest to warunek, rozwiązujący, kauzalny

 

2). Jeśli w Neapolu będzie mróz, kupię Ci statek ?

a)      jest to warunek, rozwiązujący, potestatywny

b)      jest to warunek, zawieszający, mieszany

c)      jest to termin, rozwiązujący

d)      jest to termin, zawieszający

 

3). Jeśli Twój rydwan zostanie zniszczony podczas wyprawy do Germanii, zapłacę Ci 20 000 sesterców ?

a)      warunek, zawieszający, mieszany

b)      warunek, zawieszający, kauzalny

c)      warunek, rozwiązujący, kauzalny

d)      warunek, zawieszający, potestatywny

 

4). Oficjalnym zbiorem konstytucji cesarskich był ?

a)      kodeks teodozjański

b)      kodeks gregoriański

c)      concilia curiata

d)      edykt Aeliusa Catusa

 

5). Exceptio doli to środek wprowadzony przez pretora w ramach ?

a)      iuris civilis gratia – adiuvandi

b)      iuris civilis gratia – corrigendi

c)      iuris civilis gratia – supplendi

d)      pretor nie wprowadzał takiego zarzutu

 

6). Konwalidacją czynności prawnej nazywamy ?

a)      nastąpienie skutków czynności prawnej dokonanej w ramach warunku rozwiązującego

b)      wystąpienie skutków czynności faktycznej dokonanej w ramach warunku zawieszającego

c)      uznanie za ważną czynność prawną, która była początkowo nieważna

d)      uznania za ważną czynność prawną inną niż ta, która została dokonana, ponieważ czynność pierwotna nie mogła zostać uznana za ważną, lecz zawiera w swojej istocie elementy konstytutywne innej czynności prawnej

 

7). Rzymski obywatel, który powracał z niewoli u wrogów odzyskiwał swoje prawa zgodnie z ?

a)      ustawą o cytowaniu z 426 r.n.e.

b)      ius deductionis

c)      ius postlimini

d)      fictio legis Corneliae

 

8). Czym jest legitimatio ?

a)      uzyskanie przez pozwanego zarzutu procesowego

b)      zatwierdzenie przez pretora testamentu uznanego wcześniej za nieważny

c)      nadanie dzieciom, które zostały zrodzone w konkubinacie takiej samej pozycji, jakby były urodzone w małżeństwie

d)      jest to zawarcie małżeństwa, między niewolnikami

 

9). Rzeczy zużywalne to ?

a)      takie, których normalne użycie prowadziło do zwiększenia się ich wartości

b)      takie, które zostały kompletnie zniszczone na skutek ich używania

c)      takie, których normalne użycie prowadziło do ich zużycia

d)      takie, które były wykonane z materiału drugiej kategorii według prawa rzymskiego

 

10). Podstawę oraz początek testamentu stanowiło ?

a)      wydziedziczenie syna

b)      wydziedziczenie pogrobowca

c)      ustanowienie fideikomisu

d)      ustanowienie dziedzica

 

11). Kupno-sprzedaż tworzy zobowiązanie ?

a)      jednostronne

b)      bonae fidei

c)      dwustronne nierównoczesne

d)      złej wiary

 

12). W ramach pactum nie można było wykluczyć odpowiedzialności za ?

a)      culpa levis

b)      dolus

c)      custiodia

d)      wszystkie odpowiedzi są poprawne

 

13). W okresie klasycznym wybitnymi jurystami byli ?

a)      Fidiasz, Sokrates, Platon, Arystoteles

b)      Tribonianus, Gaius, Hermogenianius

c)      Gaius, Modestinus, Pomponius

d)      Paulus, Ulpianus, Quintus Mucius Scaevola

 

14). Lata od roku 264 p.n.e. do roku 27 p.n.e. to okres w historii rozwoju prawa rzymskiego określany mianem ?

a)      archaicznego

b)      przedklasycznego

c)      klasycznego

d)      poklasycznego

 

15). Czynnością jednostronną jest ?

a)      stypulacja

b)      pożyczka

c)      emptio-venditio

d)      sporządzenie testamentu
 

16). Sporządzaniem spisu obywateli rzymskich, ich majątku, przypisywaniem ich do właściwego tribus i centurii oraz ustalaniem listy senatorów zajmował się ?

a)      cenzor

b)      kwestor

c)      edyl

d)      pretor
 

17). Których z poniższych interdyktów dotyczył nieruchomości oraz służył do utrzymania naruszonego posiadania ?

a)      uti possidetis

b)      utrubi

c)      unde vi

d)      de vi armata

18). Jedynym testamentem w prawie rzymskim, który mógł być sporządzony w dowolny sposób był ?
 

a)      testament mancypacyjny

b)      testament pretorski

c)      testamentum tripertitum

d)      testament żołnierski
 

19). Według edyktu pretorskiego małżonkowie dziedziczyli po sobie ?

a)      w pierwszej klasie – unde liberi

b)      w drugiej klasie – unde legitymi

c)      w trzeciej klasie – unde cognati

d)      w czwartej klasie – unde vir et uxor
 

20). Kontraktem realny było ?

a)      sponsio

b)      mutuum

c)      locatio conductio

d) societas

Na niniejszej stronie można - między innymi - znaleźć znaczną liczbę tekstów mojego autorstwa z takich dziedzin jak: prawo, wiedza o społeczeństwie, historia, język polski, język angielski oraz recenzje filmów i stron internetowych :)

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
stat4u