Ustaw jako stronę startową

Witam serdecznie :)

Rzym Test II

W każdym pytaniu, tylko jedna odpowiedź (pogrubiona) jest poprawna, test autorstwa właściciela strony.

1). Określ stopień pokrewieństwa jaki łączyłby Twojego wnuka z wnuczką brata Twojej prababci ?

a)      5

b)      7

c)      8

d)      10
 

2). Możność pobierania pożytków w prawie rzymski była nazywana ?

a)      ius possidendi

b)      ius utendi

c)      ius abutendi

d)      ius fruendi

3). Jakich czynności mogą dokonywać impuberes ?

a)      są w zasadzie pozbawione zdolności do czynności prawnych, poza drobnymi wyjątkami dotyczącymi życia codziennego

b)      mogą jedynie samodzielnie dokonywać czynności przysparzających, bez zgody tutora nie mogą dokonywać czynności rozporządzających oraz zobowiązujących

c)      mają pełną zdolność do czynności prawnych

d)      są furiosi
 

4). Która z poniższych regulacji prawnych nakładała obowiązek posiadania dzieci ?

a)      lex Iulia de adulteriis coercendis

b)      lex Iulia de martinadis ordinibus

c)      lex Papia Poppea

d)      lex Minicia

5). Najszerszym pod względem treści prawem na rzeczy cudzej była ?

a)      zastaw

b)      służebność gruntowa

c)      służebność osobista

d)      emfiteuza
 

6). Pożyczka w prawie rzymskim wywodzi się z archaicznego aktu prawnego nazywanego ?

a)      commodatum

b)      fenus nauticum

c)      mutuum

d)      pecunia traiecticia

7). Przestępstwem prawa pretorskiego nie było ?

a)      metus

b)      dolus

c)      fraus creditorum

d)      damnum iniuria datum
 

8). Sposobem wyrażenia woli nabycia spadku nie było ?

a)      cretio

b)      pro herede gestio

c)      nuda voluntate

d)      lex Rhodia de iactu

9). Chcę byś, przekazał spadek po mnie Stichusowi, jeśli umrzesz nie mając własnego potomstwa ?

a)      warunek, zawieszający, mieszany

b)      warunek, zawieszający, kauzalny

c)      warunek, zawieszający, potestatywny

d)      warunek, rozwiązujący, potestatywny
 

10). Nieformalnym sposobem wyzwolenia niewolnika było ?

a)      manumissio testamento

b)      vindicta

c)      per mansam

d)      censu

11). Który z poniższych interdyktów dotyczył wejścia w posiadanie zastawionego przy umowie dzierżawy inwentarza ?

a)      interdykt unde vi

b)      interdytkt de vi armata

c)      interdykt salwiański

d)      interdykt utrubi
 

12). Wymaganiem dotyczącym istoty świadczenia nie było ?

a)      wymóg by świadczenie było prawnie i faktycznie możliwe do wykonania

b)      wymóg by świadczenie musiało mieć wartość majątkową, dającą się wyrazić w pieniądzach

c)      wymóg by świadczenie nie było sprzeczne z dobrymi obyczajami ani też oparte na niegodziwej przyczynie

d)      wymóg by świadczenie spełniać tylko na Forum Romanum w stolicy imperium
 

13). Pierwszym, chronologicznym, rodzajem procesu rzymskiego był ?

a)      proces legisakcyjny

b)      proces formułkowy

c)      proces kognicyjny

d)      procesu rzymskiego nie dzieli się na stadia
 

14). Słowa „Spadkobiercą niech będzie Titus. Mój spadkobierca niech będzie zobowiązany dać/wydać Luciusowi niewolnika Stichusa” najlepiej pasują do legatu ... ?

a)      per vindicationem

b)      per damnationem

c)      sinendi modo

d)      per praeceptionem

15). O udzielenie tzw. „dobrodziejstwa inwentarza” mogli wystąpić ?

a)      wierzyciele spadkowi

b)      spadkobiercy

c)      wierzyciele dziedzica

d)      nikt, była to jedynie czysto teoretyczna konstrukcja nigdy nie stosowana w praktyce
 

16). Do jakby deliktów „obligationes quasi ex delicto” nie zaliczano ?

a)      iudex qui litem suam fecit

b)      effusum vel deiectum

c)      exercitores navis aut cauponae aut stabuli de damno aut furto

d)      furtum nec manifestum

17). Przykładem kontraktu realnego nienazwanego było ?

a)      permutatio

b)      mandatum

c)      emptio venditio

d)      locatio conductio

18). Własności nie nabywało się poprzez ?

a)      in iure cessio

b)      tradictio

c)      mancipatio

d)      receptum argentarii

19). Actio exercitoria była ?

a)      skargą udzielaną przeciw właścicielowi niewolnika, polegającą na wydaniu wszystkiego co niewolnik przekazał swojemu panu

b)      zarzutem procesowym właściciela skierowanym przeciwko powodowi, opiewającym na podwójną wartość oraz infamię

c)      skargą udzielaną przeciw właścicielowi niewolnika, która stanowiła, iż właściciel odpowiada za zobowiązania zaciągnięte przez niewolnika ustanowionego kapitanem statku do pełnej wysokości, o ile zaciągnięte zobowiązanie mieściło się w granicach ustanowienia

d)      skargą udzielaną przeciw właścicielowi niewolnika, która stanowiła, iż w przypadku czynności zawartych przez niewolnika z osobą trzecią na polecenie właściciela, odpowiadał on do pełnej wysokości zobowiązania, które zaciągnął niewolnik
 

20). Conventio in manum nie można było dokonać poprzez ?

a)      coëmptio

b)      usus

c)      dotis promissio

d)      confarreatio

Na niniejszej stronie można - między innymi - znaleźć znaczną liczbę tekstów mojego autorstwa z takich dziedzin jak: prawo, wiedza o społeczeństwie, historia, język polski, język angielski oraz recenzje filmów i stron internetowych :)

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
stat4u