Ustaw jako stronę startową

Witam serdecznie :)

TEST WOS

Matura - WOS poziom podstawowy i rozszerzony - test

1). Kiedy powstała UE oraz na mocy jakiego traktatu ?
2). Ilu członków liczy aktualnie UE ? Wymień 12 ostatnich ?
3). Czy obywatelowi UE przysługuje (zaznacz poprawną odpowiedź lub odpowiedzi):
a) prawo do swobodnego poruszania się i pobytu na obszarze państw członkowskich
b) czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego
c) prawo petycji do Parlamentu Europejskiego
d) prawo skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
e) ochrona dyplomatyczna i konsularna obywateli UE
f) prawo nieskrępowanego dostępu do dokumentów UE
g) ubezpieczenie społeczne obywateli
4). W jakim okresie istniał
a RWPG (wystarczy podać datę roczną) ?
5). Kim jest José Manuel Durão Barroso ?
6). Kim jest Hans-Gert Pöttering ?
7). Który filar UE zajmuje się „wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwem” a który „współpracą policyjną i sądową w sprawach karnych” ?
8). Kiedy (wystarczy wskazanie daty rocznej) i gdzie podpisano Traktat z Nicei ?
9). Wymień kraje założycielskie EWG ?
10). Kiedy podpisano Jednolity Akt Europejski ?
11). Kiedy podpisano traktat północnoatlantycki i ilu było początkowo jego sygnatariuszy ?
12). Kim był (jaką funkcję w ramach NATO sprawował) Javier Solana w okresie 5.12.1995 r. do 6.10. 1999 r. ?
13). Ile krajów członkowskich zrzesza aktualnie Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego ? Od którego roku Polska należy do NATO ?
14). Wymień chociaż jedno państwo, które nie należy do ONZ ?
15). Wymień 6 najważniejszych organów ONZ ?
16). Gdzie znajduje się aktualnie oficjalna siedziba Prezydenta RP ?
17). Kim był i ile kadencji sprawował swój urząd Theodore Roosevelt ? 
18). Czym wg Ciebie jest "konkordat" ?
a) Organizacja powołana do życia 22 marca 1945 r. Założycielami jej były: Arabia Saudyjska, Egipt, Irak, Jemen, Liban, Syria, Jordania (wówczas Transjordania)...
b) Faworyzowanie krewnych przy rozdzielaniu stanowisk przez osoby wpływowe
c) Najgłośniejszy proces w USA z okresu maccartyzmu.
d) Specyficzna umowa międzynarodowa zawierana między Stolicą Apostolską a innym państwem, reguluje ona stosunki między państwem a Kościołem katolickim. Podpisana przez Polskę 28 lipca 1993 roku, ratyfikowana przez Sejm RP 8 stycznia 1998 r.
19). „Okrągły stół” to... ?
a) Organizacja Państw Eksporterów Ropy Naftowej, powstała w 1960 r. w Bagdadzie.
b) Program zaproponowany przez prezydenta USA Billa Clintona na szycie NATO w Brukseli, w dniach 10 – 11 stycznia 1994 r.
c) Idea mówiąca o zjednoczeniu ludów mówiących po arabsku, żyjących od Oceanu Atlantyckiego do Zatoki Perskiej.
d) Rozmowy między stroną rządową a opozycją w okresie 6 luty 1989 r. – 5 kwietnia 1989 r. Stronie rządowej przewodniczył gen. Czesław Kiszczak, a stronie opozycyjnej (solidarnościowej) Tadeusz Mazowiecki.
20)
. Margaret Tchater była premierem Wlk. Brytanii w okresie ?
a) 1979 – 1990
b) nigdy nie była premierem, lecz tylko członkiem Izby Lordów
c) premierem RP w latach 2006 – 2007
d) nie była premierem Wlk. Brytanii, lecz prezydentem USA w latach 1979 – 1990
21). Czym wg Ciebie jest Zgromadzenie Narodowe ?

a) to wspólne obrady połączonych izb Sejmu oraz Senatu
b) to wspólne obrady Rady Ministrów wraz z Premierem
c) to wspólne obrady marszałka oraz wicemarszałków
d) to wspólne obrady Konwentu Seniorów oraz Prezydium Sejmu
22). "Aksamitna rewolucja"
miała miejsce … ?
a) w Czechosłowacji
b) w Polsce
c) w NRD
d) w Gruzji

Odpowiedzi do testu z WOS-u

1) Odpowiedź poprawna - 1 listopada 1993 rok - Traktat z Maastricht
2) UE liczy aktualnie 27 członków, 10 ostatnich to Bułgaria i Rumunia (akcesja w 2007 roku) oraz Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Litwa, Łotwa, Estonia, Malta, Cypr.
3) Obywatelowi UE przysługują wszystkie wymienione w zadaniu trzecim prawa.
4) Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej istniała od 25 stycznia 1949 r. do 28 czerwca 1991 r.
5) José Manuel Durão Barroso jest przewodniczącym Komisji Europejskiej
6) Hans-Gert Pöttering jest przewodniczącym Parlamentu Europejskiego
7) „Wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwem” zajmuje się filar II, filar III zaś "współpracą policyjną i sądową w sprawach karnych” [istnieje jeszcze I filar, który stanowią Wspólnoty Europejskie)
8) Traktat z Nicei podpisano 26 lutego 2001 roku, oczywiście w Nicei (leżącej we Francji, nad morzem Lazurowym)
9) Kraje założycielskie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej to państwa Beneluksu (Belgia, Holandia, Luksemburg), RFN, Francja oraz Włochy, które to podpisały Traktaty Rzymskie 25 marca 1957 roku.
10) Większość państw Wspólnoty podpisała JAE już 17 lutego 1986 roku (trzy państwa uczyniły to dopiero 28 lutego 1986 roku)
11) 4 kwietnia 1949 roku podpisano Traktat Północnoatlantycki. Było 12 sygnatariuszy (USA, Kanada, Francja, Wielka Brytania, Belgia, Holandia, Luksemburg, Włochy, Portugalia, Norwegia, Dania oraz Islandia)
12) Javier Solana w okresie 5.12.1995 r. do 6.10. 1999 r. sprawował funkcję sekretarza generalnego NATO
13) NATO liczy aktualnie 26 członków, Polska należy do Paktu od 12 marca 1999 roku
14) Watykan i Palestyna (posiadają jedynie status obserwatora ONZ), do organizacji nie należą między innymi Abchazja, Kosowo czy Cypr Płn.
15) Rada Bezpieczeństwa, Zgromadzenie Ogólne, Sekretariat (na którego czele stoi sekretarz generalny ONZ, którym aktualnie jest Ban Ki-moon [czytamy Ban Ki-muun], MTS (Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości z siedzibą w Hadze), Rada Gospodarczo-Społeczna oraz Rada Powiernicza (której znacznie jest aktualnie marginalne).
16) W Pałacu Prezydenckim w Warszawie (Pała Namiestnikowski), od 1993 roku oficjalna siedziba Prezydenta RP, zamieszkiwana przez głowę państwa od 1994 roku, wcześniej siedzibą był Belweder w Warszawie (ulica Belwederska 54/56)
17) Był on dwukrotnie prezydentem USA (w latach 1901-1909)
18) odp "d"
19) odp "d"
20) odp "a"
21) odp "a"
22) odp "a"
Na niniejszej stronie można - między innymi - znaleźć znaczną liczbę tekstów mojego autorstwa z takich dziedzin jak: prawo, wiedza o społeczeństwie, historia, język polski, język angielski oraz recenzje filmów i stron internetowych :)

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
stat4u