Ustaw jako stronę startową

Witam serdecznie :)

ZUS

Ustawa z dnia 17 grudnia 1988 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych [Dz. U. 2013. 1440 j.t.] w swoim art. 3 wymienia wśród świadczeń określonych w niniejszym akcie normatywnym m.in.: rentę rodzinną. Rozdział drugi działu trzeciego wyżej wymienionego aktu prawnego szczegółowo charakteryzuje omawianą instytucję. Art. 65 ust. 1 stanowi, iż „Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń”, dalej art. 73 ust. 1 pkt 3 – „renta rodzina wynosi dla trzech lub więcej osób uprawnionych - 95% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu” oraz art. 74 ust. 2 – „renta rodzinna podlega podziałowi na równe części między uprawnionych”. Art. 139 ust. 1 stanowi, iż „ze świadczeń pieniężnych określonych w ustawie - po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - podlegają potrąceniu (...) ”– pkt 5 - „sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne”. Potrącenia wymienione w art. 139 w przedmiotowej sprawie są dokonywane do wysokości 25 % świadczenia (zgodnie z art. 140 ust. 1 pkt 3). Kluczowe pozostają dyspozycje przepisu ust. 7 i 8 art. 140 omawianej ustawy stanowiące, iż „wysokość części świadczenia podlegającego egzekucji (...) ustala się od kwoty świadczenia przed odliczeniem miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne” jak również „przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio przy dokonywaniu potrąceń z renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba, przy czym granice potrąceń ustala się proporcjonalnie do części renty podlegającej tym potrąceniom”. Art. 141 ust. 1 omawianej ustawy stanowi, iż „(...) renty są wolne od egzekucji i potrąceń (...) w części odpowiadającej  50% kwoty najniższej (...) renty - zależnie od rodzaju pobieranego przez (...) rencistę świadczenia - przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi”. Zgodnie z treścią Komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent (M.P. 2013.95) to w przypadku renty rodzinnej suma 831,15 zł miesięcznie. Reasumując kwota renty rodzinnej przypadającej dla uprawnionych została prawidłowo podzielona. W identyczny sposób została zmniejszona wysokość świadczenia nie podlegającego zajęciu (bowiem kwotę wolną od zajęcia ustala się dla całej renty rodzinnej, tzn. suma wypłacanych wszystkim uprawnionym części renty nie może być niższa niż wspomniane wyżej 50 % najniższej renty).
Na niniejszej stronie można - między innymi - znaleźć znaczną liczbę tekstów mojego autorstwa z takich dziedzin jak: prawo, wiedza o społeczeństwie, historia, język polski, język angielski oraz recenzje filmów i stron internetowych :)

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
stat4u